Úrady

Katastrálne konanie

Kataster nehnuteľnosti V katastrálnom konaní sa zapisujú práva k nehnuteľnostiam,kataster nehnuteľnosti rozhoduje sa o zmenách hraníc katastrálnych území, o prešetrovaní zmien údajov katastera nehnuteľnosti, o oprave chýb v katastrálnom operáte a o obnove katastrálneho operátu.

Katastrálny úrad

Kataster nehnuteľnosti Privatizácia – proces premeny štátneho majetku na súkromný. Môže byť predaný jednotlivcom, spoločnostiam, alebo rozdelený medzi občanov zadarmo (symbolickú cenu).
Reštitúcia – navrátenie majetku pôvodným majiteľom, prípadne ich priamym dedičom

Reštitúcia majetku

Veľvyslanectvo slovenskej republiky v Berlíne upozorňuje, že dňa 1. januára 2004 nadobudol účinnosť zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva (druhý reštitučný zákon), podľa ktorého možno vrátiť vlastnícke právo k tým pozemkom, ktoré neboli vydané (vrátené) vlastníkom podľa zákona 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku.
Kataster nehnuteľnosti Vlastnícke právo sa vracia k pozemkom, ktoré tvoria:
a/ poľnohospodársky pôdny fond alebo do neho patria, a
b/ lesný pôdny fond.

Kataster nehnuteľnosti


Kataster nehnuteľnosti je geometrické určenie, súpis a popis nehnuteľností. Súčasťou katastera nehnuteľnosti sú aj údaje o právach k nehnuteľnostiam. Kataster nehnuteľnosti tvoria katastrálne operáty usporiadané podľa katastrálnych území Kataster nehnuteľnosti.

Kataster nehnuteľnosti - Register katastrálnych území

Kraj:
* nutné zadať
Okres:
* nutné zadať
Obec:
Katastrálne územie: